Fastighetsutveckling Solstrålegatan i Göteborg

Västerstadens ambition

Västerstadens ambition med utvecklingen av Solstrålegatan är att skapa en miljö som upplevs vänlig, tillgänglig och inspirerande som främjar möten mellan människor.

Vi vill skapa mötesplatser som bidrar till en större mångfald, i en tydligt förankrad arkitektur. Genom god design och genomtänkt funktionalitet vill vi skapa ett område med en stark anknytning till det Göteborgska.

Det göteborgska

I vår utformning vill vi lyfta det som är göteborgskt och knyta samman området med Göteborgs historia. Genom halvöppna eller öppna kvarter med utåtvända entréer likt i Majorna eller närliggande Kville uppför vi landshövdingehus. Husen och området uppförs i en exploateringsgrad som är berättigad genom att den trappas upp i skala från de låga radhusen i form av mer traditionella landshövdingehus, upp till de bakomliggande åttavånings lamellhusen där vi succesivt ökar skalan. Detta knyter samman intilliggande bebyggelse, skapar en känsla av helhet och visad hänsyn i det större perspektivet.

Landshövdingehus

En traditionell göteborgsk modell av kvartersstaden återfinns förstås med våra landshövdingehus. Här, liksom på många ställen i Majorna, är husen ofta fyra våningar istället för de äldre landshövdingehusens tre. Vår tanke är att bidra till en blandad bebyggelse genom införandet av varierande uttryck och bostadstyper än de idag dominerande punkthusen, tegeltunga lamellhusen och de nyproducerade, småskaliga radhusområdena. Här faller landshövdingehuset naturligt in som en övergång mellan dessa uttryck.

Bostäder

Vi vill också ge de boende möjligheten till en ekologiskt hållbar vardag genom att erbjuda tillgång till goda kommunikationer och trivsamma, inkluderande närområden. Fortfarande ges möjligheten till att äga en bil men där det också ges goda förutsättningar för nyttjande av gång, cykel och kollektivtrafik. Odlingsmöjligheter, tillgång till förträdgårdar och stora gemensamma gårdar skall ytterligare stärka och förenkla valet att leva mer hållbart.

Med denna typ av hus och bebyggelse avser Västerstaden att upplåta dessa som bostadsrätter. Husen kommer erbjuda en stor variation av storlekar på lägenheter för att locka en så bred skara människor som möjligt. BTA i redovisad illustration är ca 13.600 m2. En uppskattad BOA enligt formeln BTAx0,7 ger ca 9.520 m2 BOA fördelat på uppskattningsvis 130-160 lägenheter.

Parkeringshus

För att få parkeringshusets något dominanta placering mindre påtaglig som en central punkt bland husen, ger vi detta en ny inklädnad som skall få fasaden att smälta in i omgivningen på ett trivsamt sätt. Integrerat i fasaden ges också utrymme för de boende att odla i vertikala växthus eller
kolonilotter. Taket blir ett så kallat grönt tak som reducerar hårdgjorda ytor till förmån för dagvattenhantering och ger en mer trivsam utsikt för kringliggande lägenheter.