25 aug

Din hyra ändras 2020

 

Denna information går ut till våra hyresgäster i Göteborg där hyresförhandling sker med Hyresgästföreningen.

 

I samband med årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen (HGF) i Göteborg har förhandlingen varit präglad av ett större motstånd mot hyreshöjning än i övriga landet. I snitt är utfallet 1,93% i hela Sverige. För Göteborg har utfallet för de kommunägda bostadsbolagen, vilket berör 72.400 hushåll, varit 1,80% efter beslut av oberoende medlingsman.

Vi strandade hyresförhandlingen med HGF före sommaren då vi yrkade på 1,60% och HGF:s bud var på 1,20%. Våra yrkanden grundar sig framförallt på ökade kostnader i den löpande förvaltningen, fastighetsskatten, höjda kommunala avgifter och taxor, m.m.

För Västerstaden är det viktigt att alla våra hyresgäster behandlas på ett likvärdigt och rättvist sätt, vilket är vårt utgångsläge i våra förhandlingar med HGF. Våra förhandlingar med HGF för Stenungsund, Partille och Kungsbacka har gett utfall om 1,60% för nästkommande period.

För våra hyresgäster i Göteborg kommer därför avisering ske med en höjning av hyran på 1,60%. I samband med att Ni erhåller hyresavierna för perioden
oktober – december får ni en retroaktiv hyreshöjning för kvartal tre
(föregående avtalsperiod för hyran avsåg perioden 19-07-01 – 20-06-30).

 

För mer information

Hans Stridh, vVD
031-388 46 02
hans.stridh@vasterstaden.se