GDPR

GDPR – Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Den 25 maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft, även kallad GDPR, i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL.

Den nya lagen kommer inte innebära några större förändringar för dig som hyresgäst men kraven på hur vi som bolag får behandla personuppgifter skärps. Detta innebär bland annat att Västerstaden tydligt måste ange vilken laglig grund vi har som stöd för att behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på Västerstaden att du som hyresgäst känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter som sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och är noga med att våra tekniska lösningar och rutiner ska vara så säkra som möjligt för att skydda din information.

Personuppgifter

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Exempel på personuppgifter är: namn, adresser, e-post, telefonnummer, bilder och IP-adresser.

Personuppgiftsansvarig

Förvaltnings AB Västerstaden, organisationsnummer 556221-0285.

När du erbjuds en bostad hos oss

Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom till exempel insamling, bearbetning, registrering, spridning och lagring. Västerstaden samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du via vår hemsida eller Boplats när du anmäler intresse för att hyra lägenhet eller lokal, gör en felanmälan med mera. Vi kan också få uppgifter från Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

När du blir erbjuden bostad, p-plats eller lokal hos oss gör vi en kreditupplysning för att säkerställa att uppgifterna du har lämnat till oss är korrekta.

 De personuppgifter som behandlas av oss

 • Personuppgifter som du själv lämnar till oss.
  De personuppgifter som behandlas kan vara förnamn, personnummer, efternamn, postadress, mailadress, telefonnummer, foto samt i vissa fall önskemål om typ av bostad och hyresnivå. Till personuppgifter räknas även uppgifter som lämnats i samband med kontakter som till exempel vid felanmälan.
 • Personuppgifter som samlas in genom tekniska lösningar.
  När du använder vår webbsida vasterstaden.se eller till denna webbsida kopplade kampanjsidor, registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen.
  Vissa in och utpasseringssystem med tagg lagrar dina uppgifter under en viss tid.

Ändamålet med behandlingen

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Västerstaden för:

 • Behandla din lägenhetsansökan och/eller lokalansökan
 • Att kontakta dig
 • Administrering av intresseregister för bostäder och lokaler
 • Information om projekt, bostäder och kommersiella lokaler
 • Löpande företagsinformation
 • Administrera och hantera serviceärenden
 • Hantera nyckelutlämningar
 • Hantera och administrera arbetsansökningar och praktikantansökningar
 • Använda som underlag vid faktureringar och bokföring
 • Marknadsföringssyften

Utlämning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Det kan vara t.ex. analys- och kommunikationsföretag, hantverkare och IT-system leverantörer som hanterar dina uppgifter för de ändamål som beskrivs enligt ovan. Västerstaden kommer inte under några omständigheter sälja, dela eller lämna vidare information annat än till ovan nämnda parter, om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller som ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.

Informationsskydd

Vi är noga med säkerheten och endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina uppgifter. Datorer och servrar förvaras i en säker miljö.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom beskrivs ovan. Vi gallrar löpande alla uppgifter.

Vissa uppgifter behöver måste vi spara i minst två år efter att du har flyttat ut från din lägenhet. Exempel på detta är hyresavtalet och din lägenhetsansökan med tillhörande uppgifter. Uppgifter om till exempel dina hyresinbetalningar kommer vi att spara i sju år på grund av bokföring.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål.

Din ansökan ska vara skriftlig, innehålla ditt personnummer, vara personligen signerad samt kunna styrkas med legitimation för att vi ska säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.

Du har även rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Ändringar i integritetspolicyn

Integritetspolicyn ses över med jämna mellanrum. Om förändringarna är av sådan karaktär att lagen kräver det, kommer vi att kontakta dig för att få ditt samtycke för fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Cookies

Om man besöker en hemsida så lagras en liten fil som innehåller information om hur besökaren använder hemsidan, en s.k. cookie. Statistiken kopplas inte ihop med personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Förvaltnings AB Västerstaden
Box 110 94
404 22 Göteborg

Besöksadress
Hedåsgatan 3
Telefon
031-800 780
E-post

info@vasterstaden.se

 

Nyheter