Påbyggnad Övre Fogelbergsgatan

Övre Fogelbergsgatan, Göteborg

På Övre Fogelbergsgatan i Göteborg skall Västerstaden genomföra en påbyggnad med en verksamhetslokal på 13e våningen.

Vi har avancerat till det skede i processen där nu tekniskt samråd skall hållas med Stadsbyggnadskontoret i mars månad, följt av ett styrelsemöte senare under våren där det fattas beslut om det finns ekonomiska och tekniska förutsättningar att genomföra projektet. Vid beslut att fortgå enligt plan har vi en möjlig produktionsstart i juni.

Påverkan hyresgäster

Påbyggnaden kommer kräva att delar av terrassen tas i anspråk, mer än hälften av terrassen bevaras efter påbyggnad. Under byggtiden kommer terrassen inte kunna nyttjas, men kommer fortsatt att vara tillgänglig för samtliga hyresgäster efter att påbyggnaden är färdigställd.

Byggtid planeras till 3 månader, med troligt färdigställande i början av september.

Ljud och buller under byggtiden begränsas till normal arbetstid.

Det läggs stor vikt vid säkerheten under byggnationen då arbeten utförs på hög höjd med intilliggande skola/förskola.

Allt material hanteras mer arbetshiss på utsidan, befintliga hissar påverkas ej under projektet eller därefter.

Mer information kommer i slutet av mars.

Kontakt vid frågor

Fastighetsförvaltare

Martin Hall

martin.hall@vasterstaden.se


Projektledare

Sebastian Larsson

sebastian.larsson@vasterstaden.se


Arkitekt

Johan Nilsson

johan.nilsson@vasterstaden.se


Planerad påbyggnad