Fastighetsutveckling på Solstrålegatan i Göteborg

Västerstaden har under 2021 arbetat fram ett förslag för ny detaljplan avseende Biskopsgården 80:6, Solstrålegatan i Göteborg.

Ambitionen med fastighetsutvecklingen är att säkerställa en hög livskvalité för de boende i och utanför hemmet. Vi lägger stor vikt vid att skapa en vacker arkitektonisk miljö där också grönytor och träd bevaras mellan husen.

 

Husen anpassas till befintlig terräng där grönytor och träd bevaras mellan husen. Detta i samspelet med förflyttning av biltrafiken skall ge utrymme och möjligheter för gemensamma gårdsytor och uteplatser i en upplevd naturnära miljö. P-husets tak blir ett så kallat grönt tak som reducerar hårdgjorda ytor till förmån för dagvattenhantering och ger en mer trivsam utsikt för kringliggande lägenheter.

Det parkeringshus som idag finns på området består av tre våningsplan, individuella tillträdesramper till våningsplanen och ca 150 parkeringsplatser. För att tillgodose det ökade parkeringsbehovet och förflytta biltrafiken ut ur det tänkta bostadsområdet vill vi utöka detta med ytterligare två våningsplan samt ersätta de individuella tillträdesramperna med en gemensam lösning med infart från bottenplan.

Ny inklädnad av parkeringshuset kan ge utrymme för de boende att odla i vertikala växthus eller kolonilotter.

Byggnaderna är tänkta att uppföras i fyra punkthus om 10 våningsplan som skall husera ca 180 lägenheter.

Kontakt vid frågor

Projektledare

Sebastian Larsson

0707-78 21 85

sebastian.larsson@vasterstaden.se


Arkitekt

Johan Nilsson

johan.nilsson@vasterstaden.se